r. Imieniny:
A A A
okres programowania 2014-2020 >> Nowy Blok Operacyjny

      

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020

 

PROGRAM  OPERACYJNY: RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020

OŚ PRIORYTETOWA 7 – Zdrowie

DZIAŁANIE: 7.1 – Zasoby Ochrony Zdrowia

PODDZIAŁANIE 7.1.2 – Zasoby Ochrony Zdrowia

TYTUŁ PROJEKTU: Poprawa jakości i dostępności w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych poprzez rozbudowę Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie"

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 104 690 837,19 zł

 

DOFINANSOWANIE:

z budżetu środków europejskich : 58 368 808,14 zł

z środków budżetu państwa : 7 782 507,75 zł

 

1 sierpnia 2017 roku Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. podpisały Umowę nr RPPO.07.01.02-22-0004/16-00 na dofinansowanie ze środków unijnych projektu Poprawa jakości i dostępności w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych poprzez rozbudowę Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie" W okresie od września 2017 roku do października 2018 roku będą przygotowywane i przeprowadzone procedury o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie realizacji projektu. Przeprowadzenie rzeczowej realizacji projektu planowane jest od stycznia 2019 roku do grudnia 2021 roku.

 


Przedmiotem projektu jest rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie, w którym znajdą się następujące powierzchnie:

● blok operacyjny z 7 salami operacyjnymi

 ● centralna sterylizacja

 ● centrum endoskopii

 ● zakład patologii  

● dzienny oddział rehabilitacji kardiologicznej  

● oddział kardiochirurgii

● dodatkowa przestrzeń dedykowana zwiększeniu kompleksowości usług z zakresu leczenia udarów ściśle powiązana w

pododdziałem udarowym

● sale/pomieszczenia przeznaczone na konsylia lekarskie oraz prowadzenie działań z zakresu propagowania idei wolontariatu  

 

Dodatkowo w ramach projektu pomiędzy jednym z istniejących budynków Szpitala, a nowym czterokondygnacyjnym budynkiem

powstanie łącznik zapewniający komunikację pomiędzy nowopowstałymi powierzchniami w tym w szczególności z blokiem

operacyjnym, z centrum endoskopii, z większością oddziałów łóżkowych oraz z SOR. Jednocześnie istniejący budynek łóżkowy

zostanie wyposażony w pion windowy pozwalający na transport pacjentów, gdyż wydajność istniejących dźwigów jest

niedostateczna, aby zapewnić skuteczną komunikację w nowym układzie funkcjonalnym. Powstałymi elementami nowego

czterokondygnacyjnego budynku będą:

 

blok operacyjny …………………….2 827 m2

centrum endoskopii …………………1587 m2

centralna sterylizacja … ……………...689 m2

zakład patologii ………………………917 m2

oddział rehabilitacji kardiologicznej ....364 m2

pododdział udarowy ………………….366 m2

oddział kardiochirurgii ……………….324 m2

powierzchnie wspólne ………………4 538 m2

 

ŁĄCZNIE: 11 612 m2

Planowane główne koszty projektu to: prace budowlane (17,1 mln zł), instalacje wewnętrzne (27,7 mln zł), roboty drogowe (3,6 mln zł), prace

wykończeniowe (10,6 mln zł), windy (1,4 mln zł), wyposażenie zakładu patologii (2,6 mln zł), wyposażenie bloku operacyjnego (20,3 mln zł), wyposażenie

pracowni endoskopii (9,5 mln zł), wyposażenie centralnej sterylizacji (1,1 mln zł), wyposażenie oddziału rehabilitacji kardiologicznej wraz z

pododdziałem udarowym (1,5 mln zł), wyposażenie oddziału kardiochirurgii (0,7 mln zł), zakup profesjonalnych narzędzi medycznych (3,5 mln zł).


Realizowana inwestycja jest największym przedsięwzięciem w dotychczasowej 30 letniej historii Szpitala. W wyniku realizacji projektu Szpital w

Wejherowie znajdzie się wśród placówek medycznych posiadających najnowocześniejsze bloki operacyjne w kraju.

 

 

 

opracował: Jacek Nowicki

st. specjalista ds. dotacji i funduszy strukturalnych

 


© 2011 Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
wstecz do góry mapa strony
PR Pomorskie w Unii