r. Imieniny:
A A A
okres programowania 2004-2006

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH

okres programowania 2004-2006


logo-zporrlogo ue

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY W 75% ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO:


Projekt pt.:

"Poprawa jakości i dostępności usług diagnostycznych w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie" nr Z/2.22/1.3.2/224/04

Z chwilą wejścia Polski w poczet państw Unii Europejskiej, otworzyły się dla naszego państwa możliwości korzystania z unijnych środków finansowych, przeznaczonych na rozwój różnych dziedzin życia i niwelowanie różnic gospodarczych, społecznych w ramach Unii Europejskiej.

W celu przekazywania ww środków pieniężnych stworzono kilka rodzajów programów obejmujących swoim zasięgiem rozwój gospodarczy, społeczny, kulturowy.

Jednym z takich programów jest Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (w skrócie ZPORR).

Powyższy program opracowany na lata 2004 – 2006 to jeden z głównych programów, dzięki któremu województwo pomorskie uzyskuje unijne środki finansowe na rozwój infrastruktury gospodarczej, inwestycje drogowe, środowiskowe, turystyczne. Do dyspozycji województwo pomorskie otrzymało 600 milionów złotych (w tym 11,2 mln na remont szpitali i zakup aparatury medycznej). Suma ta zasiliła budżety wielu gmin, powiatów oraz instytucji, które pieniądze te wykorzystają na realizację swoich unijnych projektów.

Niestety procedura otrzymania finansowych środków unijnych jest procedurą żmudną i skomplikowaną, obwarowaną wieloma wymogami formalno-prawnymi.

Nasz Szpital przystępując do postępowania o uzyskanie środków finansowych zobowiązany był do przygotowania tzw. wniosku aplikacyjnego oraz opracowania projektu, który miał być dofinansowany ze środków unijnych. Szpital podjął się opracowania projektu pt.: „Poprawa jakości i dostępności usług diagnostycznych w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie”. W ramach opracowywanego projektu zakupiony miał być nowoczesny sprzęt diagnostyczny: mammograf, ultrasonograf z dopplerem, kolonofiberoskop, duodenofiberoskop oraz bronchofiberoskop o łącznej wartości około 1.120.000 zł.

Przygotowywanie projektu oraz wszystkich wymaganych przez Unię Europejską dokumentów niezbędnych dla weryfikacji wniosku było procesem długotrwałym, a sam wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami liczył blisko 100 stron. Kolejnym etapem była weryfikacja wniosku Szpitala przez powołane do tego odpowiednie grupy ekspertów. Wniosek analizowany był pod kątem formalnym, prawnym, finansowym i merytorycznym. Po kilkumiesięcznej procedurze weryfikacyjnej, projekt Szpitala zakwalifikowany został marcu 2005 r., jako spełniający wszystkie wymogi do tego, by być dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Po uzupełnieniu pozostałej dokumentacji niezbędnej do sporządzenia umowy o dofinansowanie, w dniu 30 września 2005 r. Dyrektor naszego Szpitala w Urzędzie Wojewódzkim podpisał umowę z Wojewodą Pomorskim o dofinansowanie projektu.

Podstawowymi założeniami umowy i realizacji projektu jest to, iż jest on finansowany w 75% ze środków Unii Europejskiej. Pozostała kwota czyli 25% wartości projektu to tzw. „środki własne”, które Szpital musi sam zagwarantować. Kolejnym ważnym założeniem jest to, iż dofinansowanie projektu przez Unię Europejską polega na zwrocie poniesionych kosztów realizacji projektu, nie zaś na przekazaniu przez Unię Europejską środków na jego realizację. Stąd też Szpital zobligowany jest do zrealizowania projektu począwszy od przeprowadzenia wymaganych prawem procedur przetargowych wyłaniających dostawców aparatury, poprzez zawarcie z dostawcami umów aż po dokonania zapłaty za aparaturę. W celu uzyskania zwrotu poniesionych kosztów ze środków unijnych Szpital składa w Urzędzie Wojewódzkim odpowiedni wniosek o płatność wraz z wymaganymi dokumentami w tym dowodami zakupu aparatury, potwierdzającymi iż aparatura została dostarczona do Szpitala i zapłacona. Po weryfikacji prawidłowości wniosku o płatność Szpitalowi zwracane jest 75% poniesionych kosztów realizacji projektu.

W zrealizowaniu projektu pomaga Szpitalowi Bank Gospodarstwa Krajowego, który na preferencyjnych warunkach udzielił Szpitalowi tzw. pożyczki o prefinansowanie projektu. Z chwilą zakupienia aparatury płatność 75% następuje z udzielonej Szpitalowi pożyczki, która zwracana jest Bankowi dopiero w momencie zwrotu tych środków z programu ZPORR.

W przeciwieństwie do innych mechanizmów finansowych, ZPORR pozwala na rozpoczęcie realizacji projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej.

Należy również w tym miejscu zaznaczyć, iż w zakupie mammografu bardzo pomogły Szpitalowi Urząd Marszałkowski oraz Starostwo Powiatowe Wejherowo, Urząd Miasta Reda, Gmina Szemud, Gmina Miasta Wejherowo, Gmina Luzino, Gmina Rumia, Gmina Wejherowo, Gmina Łęczyca i Gmina Linia, które przeznaczyły środki finansowe w swoich budżetach na dofinansowanie zakupu mammografu.

Stąd też już w grudniu 2004 r. w ramach projektu zakupiono dla naszego Szpitala mammograf o wartości 449.999,20 zł (służący do badania piersi u kobiet). Kolejne aparaty diagnostyczne, o które wzbogacił się Szpital dzięki programowi ZPORR to ultrasonograf z dopplerem o wartości 449.999,20 zł (służący do badań w sposób nieinwazyjny narządów wewnętrznych), bronchofiberoskop o wartości 59.905,84 zł (służący do badań dróg oddechowych), kolonofiberoskop o wartości 79.929,00 zł (służący do badań jelita grubego) oraz duodenofiberoskop o wartości 79.646,31 zł (służący do badania układu pokarmowego od przełyku do dwunastnicy). Łączna wartość zakupów, w których 75 % udziału ma Unia Europejska wyniósł ogółem 1.119.297,55 zł.

Posiadane aparaty pozwalają Szpitalowi na znaczne zwiększenia badań profilaktycznych w szczególności w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych. Aktualnie w ramach kontraktu z NFZ Szpital realizuje Program Profilaktyki Chorób Piersi w oparciu o posiadany mammograf. Badania na pozostałych aparatach wykonywane są na podstawie skierowań z Poradni Specjalistycznych.

Więcej informacji na temat ZPORR uzyskać można na stronie http://www.bzfe.uw.gda.pl

(Beata Martyn)

 

© 2011 Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
wstecz do góry mapa strony
PR Pomorskie w Unii