r. Imieniny:
A A A
Ogłoszenia >> Regulamin realizacji praktyk studenckich lub zawodowych
 

Regulamin realizacji praktyk studenckich lub zawodowych

 

Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy Spółka z o. o. w Wejherowie.

 

§ 1

 

Postanowienia Ogólne

 

1. Regulamin określa zasady organizacji i realizacji praktyk studenckich lub zawodowych
    w dziedzinie pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego i opiekunów medycznych w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy Spółka z o. o. w Wejherowie dalej zwanym Szpitalem.
2. Zgody na organizację i realizację praktyk udziela Prezes Zarządu

3. Za współpracę z komórkami prowadzącymi kształcenie oraz osobami zgłaszającymi się

na praktyki i staże odpowiada odpowiednio Dyrektor ds Medycznych / Dyrektor ds Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki,Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi

a w zakresie im powierzonym pracownicy odpowiedzialni za szkolenia w DZZL

4. Osobie odbywającej praktykę nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykonywanych

w ramach praktyk czynności.

§ 2

 

Przyjęcie na praktykę

 

 1. Przyjęcie na praktykę odbywa się w następującym trybie :

- złożenie wniosku o umożliwienie odbycia praktyki w określonym terminie wraz

z wymaganym programem praktyki w sekretariacie Szpitala

 • zawarcie umowy / porozumienia z podmiotem kierującym osobę na praktykę

 • dostarczenie skierowania – z uwzględnieniem terminu odbywania praktyk, komórką organizacyjną, liczbą godz dydaktycznych

 • odbycia szkolenia ogólnego z zakresu BHP i Bezpieczeństwa Informacji

(Szkolenia odbywają się w każdą środę o godz 8.00 – sala konferencyjna nr 2 /

Instruktaż stanowiskowy z zakresu bhp przeprowadzi opiekun praktyk w dniu

rozpoczęcia praktyki.

 • podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji praktyki

 • podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem realizacji praktyk

 1. Złożenie dokumentów przed rozpoczęciem praktyki:

student / ka praktykant /ka, składa w DZZL – stanowisko ds szkoleń następujące

dokumenty :

 • potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC

 • potwierdzenie aktualnego ubezpieczenie NW, obejmującego pokrycie kosztów postępowania profilaktycznego w przypadku ekspozycji zawodowej

 • aktualne zaświadczenie lekarskie(okres 1 m - ca) stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia praktyk,

 • potwierdzenie szczepienie wzw B;

 • aktualne orzeczenie lekarskie dla celów san – epid

3. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

4. Praktyki studenckie i zawodowe w dziedzinie o których mowa w § 1 pkt 1 odbywają się

zgodnie z niniejszym regulaminem

 

§ 3

 

Organizacja praktyk

 

 

 1. Dyrektor ds Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki / Dyrektor ds Medycznych wydają pisemną zgodę na praktykę

z określeniem warunków jej realizacji,wskazuje miejsce jej odbywania i wyznacza

opiekuna praktyki

2. Opiekun w komórce organizacyjnej jednorazowo prowadzi nie więcej niż 3 studentów/

praktykantów

3. Uprawniony pracownik DZZL dokonuje wpisu studenta / praktykanta do rejestru osób

odbywających praktykę

4. Osoba odbywająca praktykę zobowiązana jest do posiadania własnej odzieży

ochronnej – białe spodnie / spódnica, biała bluza, jasne obuwie na podeszwie

antypoślizgowej oraz do noszenia identyfikatora z imieniem i nazwiskiem.

 1. Wpisu lub potwierdzenia ukończenia praktyki dokonuje opiekun praktyki lub kierownik danej komórki organizacyjnej.

Informację o ukończonej praktyce opiekun /kierownik komórki organizacyjnej przekazuje do DZZL – na druku QD – 205 „Informacja o zakończonym szkoleniu”

 

§ 4

 

Uprawnienia i obowiązki studentów

 

 

1.Każdy odbywający praktykę jest zobowiązany do :

 •  
  • odbywania praktyki w określonym terminie, w wyznaczonych godzinach wskazanych przez opiekuna / kierownika

  • posiadania własnej odzieży ochronnej i obuwia oraz identyfikatora

  • starannego wykonywania wszystkich zleconych zadań

  • zachowania tajemnicy służbowej

  • dbania o dobre imię i mienie Szpitala

  • niezwłocznego zawiadomienia o swojej nieobecności

  • powiadomienie na piśmie o rezygnacji z praktyki

2.Każdy student / praktykant ma prawo do:

* udziału w procedurach wynikających z programu praktyk

* korzystania ze sprzętu i urządzeń Szpitala niezbędnego do wykonania

powierzonych zadań

* udziału w procedurach wynikających z programu praktyk

* zgłaszania pytań i uwag dotyczących wykonywanych zadań

* oceny praktyki oraz uzyskania wpisu potwierdzającego jej odbycie

 

§ 5

 

1. Szpital ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu

2. Wszystkie kwestie nie objęte powyższym regulaminem będą rozstrzygane w oparciu

o obowiązujące przepisy prawa.

© 2011 Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
wstecz do góry mapa strony
PR Pomorskie w Unii