r. Imieniny:
A A A
Zamówienia Publiczne

E-pacjent
e-kontrahent
                      
nagly wypadek
SUKCESYWNE DOSTAWY PRODUKTÓW MEDYCZNYCH RÓŻNEGO RODZAJU DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE
Status: w toku
Rodzaj zamówienia: dostawy
Zamawiający: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni, w lokalizacji: Szpital im. F. Ceynowy w Wejherowie
Znak sprawy: SZP/ZP/N/S/27/2018
Termin składania ofert: 2018-11-22 09:30:00
Termin otwarcia ofert: 2018-11-22 10:00:00
Miejsce składania ofert: Kancelaria - ul. Jagalskiego 10 84-200 Wejherowo
Miejsce otwarcia ofert: Sala Konferencyjna nr 2 - ul. Jagalskiego 10 84-200 Wejherowo
Ogłoszono dnia 2018-10-16 przez Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy , ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie,

Przedmiot ogłoszenia:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

(w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych)

(ogłoszenie ukazało się na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital.wejherowo.pl , na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2018/S 199-450184 z dnia 16.10.2018r. przekazano w dniu 11.10.2018r.)

 

16/10/2018    S199    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

 

Polska-Gdynia: Różne urządzenia i produkty medyczne
2018/S 199-450184
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Legal Basis:


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
ul. Powstania Styczniowego 1
Gdynia
81-519
Polska
Osoba do kontaktów: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy, ul. dr. A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo
Tel.: +48 585727331
E-mail: bmartyn@szpitalepomorskie.eu
Faks: +48 585727331
Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpitalepomorskie.eu

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.szpital.wejherowo.pl

Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy
ul. Jagalskiego 10
Wejherowo
84-200
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Lubińska
E-mail: blubinska@szpitalepomorskie.eu
Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpital.wejherowo.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Podmiot prawa handlowego

I.5)Główny przedmiot działalności

Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Sukcesywne dostawy produktów medycznych różnego rodzaju do lokalizacji w Wejherowie

Numer referencyjny: SZP/ZP/N/S/27/2018

II.1.2)Główny kod CPV

33190000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy produktów medycznych różnego rodzaju do lokalizacji w Wejherowie, w 20 zadaniach przez okres 24 miesięcy szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT: 778 434.00 PLN

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

SZCZEGÓŁOWE OGŁOSZENIE W ZAŁĄCZENIU (DO POBRANIA PONIŻEJ)

- Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu [194.5 KB] [2018-10-16]
- SIWZ
SIWZ [784.5 KB] [2018-10-16]
- Załącznik do SIWZ
Załącznik do SIWZ [161.5 KB] [2018-10-16]
- Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ [149 KB] [2018-11-14]
- Wybór oferty
Wybór oferty [201 KB] [2019-01-28]
- Inne
Zbiorcze zestawienie ofert [70.5 KB] [2018-11-22]


Podmiot udostępniający informację: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wprowadziła informację: Lubińska Beata
Data wytworzenia informacji: 2019-01-28 08:44:23 Data udostępnienia informacji: 2019-01-28 08:43:04
Wszystkie załączniki:
SZP_ZP_N_S_27_2018.zip [151.35 KB]
artykuł był wyświetlony: 2638 razy Zobacz zmiany w rejestrze zmian »

© 2011 Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
wstecz do góry mapa strony
PR Pomorskie w Unii