r. Imieniny:
A A A
Zamówienia Publiczne

E-pacjent
e-kontrahent
                      
nagly wypadek
SUKCESYWNE DOSTAWY ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH RÓŻNEGO RODZAJU DO LOKALIZACJI: SZPITAL W WEJHEROWIE
Status: w toku
Rodzaj zamówienia: dostawy
Zamawiający: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni, w lokalizacji: Szpital im. F. Ceynowy w Wejherowie
Znak sprawy: SZP/ZP/N/S/28/2018
Termin składania ofert: 2018-11-26 09:30:00
Termin otwarcia ofert: 2018-11-26 10:00:00
Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie
Miejsce otwarcia ofert: Sala Konferencyjna nr 2 - ul. Jagalskiego 10 84-200 Wejherowo
Ogłoszono dnia 2018-10-18 przez Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy , ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie,

Przedmiot ogłoszenia:

POSTĘPOWANIE PROWADZONE Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
(w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych) (ogłoszenie ukazało się na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital.wejherowo.pl , na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2018/S 201-456055 z dnia 18.10.2018 r. przekazano w dniu 15.10.2018 r.)

18/10/2018    S201    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Gdynia: Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

2018/S 201-456055

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
ul. Powstania Styczniowego 1
Gdynia
81-519
Polska
Osoba do kontaktów: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy, ul. dr. A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo
Tel.: +48 585727331
E-mail: bmartyn@szpitalepomorskie.eu
Faks: +48 585727331
Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpitalepomorskie.eu

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.szpital.wejherowo.pl

Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy
ul. Jagalskiego 10
Wejherowo
84-200
Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Magulska
E-mail: mmagulska@szpitalepomorskie.eu
Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpital.wejherowo.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: podmiot prawa handlowego

I.5)Główny przedmiot działalności

Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych różnego rodzaju do lokalizacji: Szpital w Wejherowie

Numer referencyjny: SZP/ZP/N/S/28/2018

II.1.2)Główny kod CPV

33631600

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych różnego rodzaju do lokalizacji: Szpital w Wejherowie, w 17 zadaniach przez okres 12 miesięcy szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT: 263 396.00 PLN

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

SZCZEGÓŁOWE OGŁOSZENIE W ZAŁĄCZENIU (DO POBRANIA PONIŻEJ)
- Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu [376.5 KB] [2018-10-18]
- Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu [380 KB] [2018-11-06]
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu [74.7 KB] [2018-11-06]
- SIWZ
SIWZ [595 KB] [2018-10-18]
- Załącznik do SIWZ
Załacznik nr 3 do SIWZ [182 KB] [2018-10-18]
- Modyfikacja SIWZ
Modyfikacja SIWZ [273.71 KB] [2018-10-30]
Modyfikacja SIWZ [177.62 KB] [2018-11-06]
- Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ [244.5 KB] [2018-11-09]
- Wybór oferty
Wybór oferty w zakresie zadań 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 [229.5 KB] [2019-02-12]
Wybór oferty w zakresie zadania 16 [874.25 KB] [2019-03-11]
- Inne
Ujednolicony tekst SIWZ po zmianach z dn.30.10.2018 [618.5 KB] [2018-10-30]
Zbiorcze zestawienie ofert [56.5 KB] [2018-11-26]


Podmiot udostępniający informację: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. ul. Powstania Styczniowego nr 1, 81-519 Gdynia
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wprowadziła informację: Magulska Marzena
Data wytworzenia informacji: 2019-03-11 07:54:55 Data udostępnienia informacji: 2019-03-11 07:53:04
Wszystkie załączniki:
SZP_ZP_N_S_28_2018.zip [151.24 KB]
artykuł był wyświetlony: 1385 razy Zobacz zmiany w rejestrze zmian »

© 2011 Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
wstecz do góry mapa strony
PR Pomorskie w Unii