r. Imieniny:
A A A
Zamówienia Publiczne

E-pacjent
e-kontrahent
                      
nagly wypadek
Roboty budowlane w zakresie realizacji projektu „POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI W DIAGNOSTYCE I TERAPII CHORÓB CYWILIZACYJNYCH POPRZEZ ROZBUDOWĘ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE”
Status: w toku
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Zamawiający: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni, w lokalizacji: Szpital im. F. Ceynowy w Wejherowie
Znak sprawy: SZP/ZP/N/S/30/2018
Termin składania ofert: 2018-12-14 08:30:00
Termin otwarcia ofert: 2018-12-14 09:00:00
Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie
Miejsce otwarcia ofert: Sala Konferencyjna nr 2 - ul. Jagalskiego 10 84-200 Wejherowo
Ogłoszono dnia 2018-10-19 przez Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy , ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie,

Przedmiot ogłoszenia:

POSTĘPOWANIE PROWADZONE Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

(w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych)

(ogłoszenie ukazało się na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital.wejherowo.pl , na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2018/S 202-458012 z dnia 19.10.2018 r. przekazano w dniu 15.10.2018 r.)

 

19/10/2018    S202    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Gdynia: Roboty budowlane

2018/S 202-458012

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Legal Basis:


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
ul. Powstania Styczniowego 1
Gdynia
81-519
Polska
Osoba do kontaktów: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy, ul. dr. A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo
Tel.: +48 585727331
E-mail: bmartyn@szpitalepomorskie.eu
Faks: +48 585727331
Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpitalepomorskie.eu

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.szpital.wejherowo.pl

Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy
ul. Jagalskiego 10
Wejherowo
84-200
Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Magulska
E-mail: mmagulska@szpitalepomorskie.eu
Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpital.wejherowo.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Podmiot prawa handlowego

I.5)Główny przedmiot działalności

Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Roboty budowlane w zakresie realizacji projektu „Poprawa jakości i dostępności w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych poprzez rozbudowę Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie”

Numer referencyjny: SZP/ZP/N/S/30/2018

II.1.2)Główny kod CPV

45000000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie realizacji projektu „Poprawa jakości i dostępności w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych poprzez rozbudowę Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 Zdrowie, Działania 7.1 Zasoby ochrony zdrowia, Poddziałania 7.1.2 Zasoby ochrony zdrowia współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT: 67 162 176.57 PLN

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

45215140

71000000

71221000

71320000

79932000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy, ul. dr. A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie realizacji projektu „Poprawa jakości i dostępności w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych poprzez rozbudowę Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 Zdrowie, Działania 7.1 Zasoby ochrony zdrowia, Poddziałania 7.1.2 Zasoby ochrony zdrowia współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

a. Przedmiotem zamówienia jest budowa bloku operacyjnego, pracowni badań endoskopowych, działu dezynfekcji i sterylizacji szpitalnej, zakładu patologii i prosektorium, obszaru kardiochirurgii, 3 oddziałów łóżkowych, sali konferencyjnej. Przedmiot zamówienia znajdować się będzie na terenie działek 191/22 191/20, zagospodarowanie terenu wraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach: 191/22, 191/20, 191/10, 191/7, 192/11, 191/13, obręb 01 Wejherowo, przy ul. Jagalskiego 10. Blok operacyjny zlokalizowany będzie w nowoprojektowanym budynku mającym w rzucie kształt prostokąta o wymiarach osiowych 96,52 m x 33,60 m. Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne i jedną kondygnację częściowo zagłębioną pod ziemią. Ze względu na znaczny spadek terenu, otaczający projektowany budynek kondygnacja oznaczona jako „-1” od strony łącznika znajduje się całkowicie pod ziemią natomiast przy osi 8 jest prawie w całości odsłonięta i znajduje się ponad poziomem terenu.

b. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego budynku Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie o szyby dźwigowe. Zaprojektowane dźwigi mają zapewnić dostęp do wszystkich ośmiu kondygnacji budynku. Zostały zlokalizowane w istniejącym holu windowym, po przeciwnej stronie korytarza. Dźwigi są przystosowane do przewozu łóżek z personelem i aparaturą medyczną oraz dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Jedna z wind została zaprojektowana jako dźwig przystosowany dla ekip ratowniczych. Wejście do dźwigu prowadzi przez wydzielony pożarowo przedsionek z drzwiami o odporności pożarowej EI60. Na poziomie niskiego parteru wejście do przedsionka z zewnątrz. Jako zabezpieczenie przed zadymianiem zaprojektowano system nadciśnieniowy szybu i przedsionków. Dopływ powietrza następuje szachtem instalacyjnym a regulacja nadciśnienia poprzez okno upustowe zlokalizowane w ścianie przedsionka pożarowego.

Dźwigi zaprojektowano jako oddzielną strefę pożarową. Dźwig dla ekip ratowniczych został wydzielony przedsionkiem pożarowym z drzwiami EI30 oraz szyb windowy zamknięty drzwiami EI30.

c. Budynek zostanie powiązany z gmachem głównym szpitala łącznikiem, zrealizowanym na poziomach niskiego i wysokiego parteru – jako przedłużenie głównego ciągu komunikacyjnego, wiodącego od głównego północnego wejścia do szpitala. W ramach niniejszego zadania, przewidziano również budowę nowego zespołu windowego, usytuowanego przy wspomnianym trakcie, w istniejącej części szpitala. Ponadto przewiduje się również bezpośredni dostęp obiektu, poprzez wspomniany łącznik na poziomie parteru.

d. Gabaryty przedmiotu zamówienia:

Budynek bloku operacyjnego – 97,31 x 34,39 m

Wysokość budynku bloku operacyjnego – 14,95÷18,30 m nad poziom terenu (budynek położony na skarpie)

Łącznik 31,96 x 5,54 m (÷12,74 m z klatką schodową i windami)

Wysokość łącznika 7,20 m (przy istniejącym budynku) ÷ 18,30 m (część łącznika z windami i klatką schodową). Pomiędzy nowoprojektowanym budynkiem bloku operacyjnego, a istniejącym budynkiem szpitala zaprojektowano łącznik komunikacyjny o całkowitej długości 32,4m. Łącznik składa się z dwóch oddylatowanych od siebie części. Pierwsza z nich przylegająca do istniejącego obiektu jest budynkiem dwukondygnacyjnym niepodpiwniczonym. Druga część przylegająca do nowoprojektowanego budynku bloku operacyjnego jest budynkiem pięciokondygnacyjnym, posiadającym podobnie jak blok operacyjny cztery kondygnacje nadziemne i jedną podziemną.

Szczegółowy opis zawiera rozdz. III SIWZ oraz załączniki do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 67 162 176.57 PLN

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

RPPM.07.01.02-22-0004/16-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Kryteria oceny ofert:

Cena - 90 %.

Okres gwarancji - 10 %.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W postępowaniu może brać udział:

1. Wykonawca, który posiada na rachunku bankowym środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów 00/100 zł),

2. Wykonawca, który jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia tj. w zakresie robót budowlanych z sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia nie mniejszą niż 20 000 000,00 PLN (dwadzieścia milionów 00/100 zł).

Jeżeli suma ubezpieczenia wyrażona jest w innej walucie, dla potrzeb sprawdzenia spełniania warunku, podana wartość zostanie przeliczona według kursu średniego NBP obowiązującego na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą należy złożyć:

1. Wypełniony druk Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – wg wzoru na Załączniku nr 2 do SIWZ.

Sposób złożenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia opisany został w cz. X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24 aa. ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający przy zastosowaniu wymienionej procedury najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, składa następujące dokumenty:

1. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, w wysokości nie mniejszej niż zgodnie z warunkiem określonym w rozdziale VII pkt. 1.2)b)a. SIWZ,

2. polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie i na warunkach określonych w rozdziale VII pkt. 1.2)b)b. SIWZ.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W postępowaniu może brać udział:

a. W postępowaniu może brać udział Wykonawca, który w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie to znaczy wykonał zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej 1 zamówienie polegające na robotach budowlanych (budowie lub przebudowie) w obszarze obiektów użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej minimum 4.000,00 m2 i wartości robót budowlanych minimum 25 000 000,00 PLN brutto (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych brutto).

Zamawiający informuje, iż na potrzeby nn postępowania pod pojęciem „budynku użyteczności publicznej” użytym w nn SIWZ - należy rozumieć budynek użyteczności publicznej oraz budynek zamieszkania zbiorowego w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

b. W postępowaniu może brać udział Wykonawca, który dysponuje co najmniej następującymi osobami, które zostaną skierowane do realizacji przedmiotowego zamówienia (przy bezpośredniej realizacji zamówienia), o minimalnych poniższych kwalifikacjach i doświadczeniu niezbędnym do wykonania zadania:

— Kierownik budowy:

a) osoba posiadająca od co najmniej 5 lat uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1332 ze zm.) tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

b) osoba wpisana na dzień składania ofert na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

Powyższe wymagania muszą być spełnione łącznie.

— Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:

a) osoba posiadająca od co najmniej 5 lat uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1332 ze zm.) tj. kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

b) osoba wpisana na dzień składania ofert na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

Powyższe wymagania muszą być spełnione łącznie.

— Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych:

a) osoba posiadająca od co najmniej 5 lat uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1332 ze zm.) tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

b) osoba wpisana na dzień składania ofert na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

Powyższe wymagania muszą być spełnione łącznie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą należy złożyć:

1. Wypełniony druk Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – wg wzoru na Załączniku nr 2 do SIWZ.

Sposób złożenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia opisany został w cz. X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24 aa. ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający przy zastosowaniu wymienionej procedury najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, składa następujące dokumenty:

1. wykaz robót budowlanych w zakresie wskazanym w rozdz. VII pkt 1.2)c)a. SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których robota ta została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona – załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. Dowodami o których wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inny dokument.

2. wykaz osób w zakresie wskazanym w rozdz. VII pkt 1.2)c)b. SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ,

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki określone zostały w projekcie umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 26/11/2018

Czas lokalny: 08:30

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 24/01/2019

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 26/11/2018

Czas lokalny: 09:00

Miejsce:

Sala konferencyjna nr 2 w lokalizacji w Wejherowie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wysokość wadium całościowego wynosi 1 007 432,65.Wadium przetargowe należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

2. W nn postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę wobec którego zachodzą okoliczności wymienione w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1, 8 ustawy Pzp.

3. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawca składa:

3.1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia:

— Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – w formie wypełnionego jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza zwanego dalej „jednolitym dokumentem lub JEDZ”, przesłanego w formie i w sposób opisany w treści SIWZ.

3.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania lub zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23), co inni Wykonawcy w tym postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie, o którym mowa powyżej winno być złożone w oryginale.

Wykonawca może złożyć ww oświadczenie na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

3.3. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, składa następujące dokumenty:

a) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy,

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

d) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

g) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej szczegółowo określone w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych „Środki ochrony prawnej”.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo Zamówień Publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez KIO orzeczenia.

12. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa Prawo Zamówień Publicznych nie stanowi inaczej.

13. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

14. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej.

15. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

16. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

17. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

15/10/2018

 

Załącznik nr 7 do SIWZ do pobrania poniżej:

1. Blok Operacyjny - http://www.szpitalepomorskie.eu/zamowienia/pliki/ogl/20181016_BLOK_OPERACYJNY.zip
2. Dobudowa wind - http://www.szpitalepomorskie.eu/zamowienia/pliki/ogl/20181016_DOBUDOWA_WIND.zip
3. Pozwolenie na budowę - http://www.szpitalepomorskie.eu/zamowienia/pliki/ogl/20181016_POZWOLENIA_NA_BUDOWE_ZG%c5%81OSZENIA.zip
4. Zmiany do projektu - http://www.szpitalepomorskie.eu/zamowienia/pliki/ogl/20181016_ZMIANY_DO_PROJEKTU.zip

Załacznik nr 1 do modyfikacji z dn. 05.11.2018 r. do pobrania poniżej:

http://www.szpitalepomorskie.eu/zamowienia/pliki/ogl/SZP-ZP-N-S-30-2018_Zal1.pdf

- Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu [1109 KB] [2018-10-29]
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu [85.09 KB] [2018-10-29]
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu [1112 KB] [2018-11-05]
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu [82.13 KB] [2018-11-05]
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu [1113 KB] [2018-11-28]
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu [72.48 KB] [2018-11-28]
- Unieważnienie postępowania
Unieważnienie postępowania [646.86 KB] [2019-01-16]
- SIWZ
SIWZ [263.09 KB] [2018-10-19]
- Załącznik do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ [184 KB] [2018-10-19]
Załącznik nr 6 do SIWZ [263.28 KB] [2018-10-19]
- Wyjaśnienia SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ [925 KB] [2018-12-13]
- Modyfikacja SIWZ
Modyfikacja SIWZ [892 KB] [2018-11-07]
- Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ [926.91 KB] [2018-10-29]
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ [936 KB] [2018-11-05]
Załacznik nr 2 do Modyfikacji z dn. 05.11.2018 r. [114.26 KB] [2018-11-05]
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ [1127.23 KB] [2018-11-26]
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ [1899.36 KB] [2018-11-28]
Załącznik nr 1 do mod5 [1023.83 KB] [2018-11-28]
Załącznik nr 2 do mod5 [467.77 KB] [2018-11-28]
Załącznik nr 3 do mod5 [828.39 KB] [2018-11-28]
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ [951 KB] [2018-11-30]
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ [936 KB] [2018-12-06]
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ [966 KB] [2018-12-07]
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ [965 KB] [2018-12-10]
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ [952 KB] [2018-12-12]
- Inne
Ujednolicony tekst SIWZ po zmianach z dn.29.10.2018 [266.99 KB] [2018-10-29]
Ujednolicony tekst SIWZ po zmianach z dn.05.11.2018 [267.5 KB] [2018-11-05]
Zbiorcze zestawienie ofert [46 KB] [2018-12-14]
Sprostowanie do zbiorczego zestawienia ofert [46.5 KB] [2018-12-14]


Podmiot udostępniający informację: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. ul. Powstania Styczniowego nr 1, 81-519 Gdynia
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wprowadziła informację: Magulska Marzena
Data wytworzenia informacji: 2019-01-16 09:12:35 Data udostępnienia informacji: 2019-01-16 09:08:05
Wszystkie załączniki:
SZP_ZP_N_S_30_2018.zip [254.47 KB]
artykuł był wyświetlony: 9126 razy Zobacz zmiany w rejestrze zmian »

© 2011 Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
wstecz do góry mapa strony
PR Pomorskie w Unii