r. Imieniny:
A A A
Zamówienia Publiczne

E-pacjent
e-kontrahent
                      
nagly wypadek
SUKCESYWNE DOSTAWY LEKÓW I INNYCH PRODUKTÓW APTECZNYCH DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE
Status: w toku
Rodzaj zamówienia: dostawy
Zamawiający: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni, w lokalizacji: Szpital im. F. Ceynowy w Wejherowie
Znak sprawy: SZP/ZP/N/S/37/2018
Termin składania ofert: 2019-02-19 09:30:00
Termin otwarcia ofert: 2019-02-19 10:00:00
Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie
Miejsce otwarcia ofert: Sala Konferencyjna nr 2 - ul. Jagalskiego 10 84-200 Wejherowo
Ogłoszono dnia 2019-01-10 przez Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy , ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie,

Przedmiot ogłoszenia:

POSTĘPOWANIE PROWADZONE Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

(w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych)

(ogłoszenie ukazało się na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital.wejherowo.pl , na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2019/S 007-011102 z dnia 10.01.2019r. przekazano w dniu 08.01.2019r.)

 

10/01/2019    S7    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Gdynia: Produkty farmaceutyczne

2019/S 007-011102

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
ul. Powstania Styczniowego 1
Gdynia
81-519
Polska
Osoba do kontaktów: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy, ul. dr. A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo
Tel.: +48 585727331
E-mail: zp@szpitalepomorskie.eu
Faks: +48 585727331
Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpitalepomorskie.eu

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Podmiot prawa handlowego

I.5)Główny przedmiot działalności

Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Sukcesywne dostawy leków i innych produktów aptecznych do lokalizacji w Wejherowie

Numer referencyjny: SZP/ZP/N/S/37/2018

II.1.2)Główny kod CPV

33600000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy leków i innych produktów aptecznych do lokalizacji w Wejherowie, w 69 zadaniach przez okres 20 miesięcy szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT: 9 602 520.00 PLN

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

SZCZEGÓŁOWE OGŁOSZENIE W ZAŁĄCZENIU (DO POBRANIA PONIŻEJ)

- Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu [561 KB] [2019-01-10]
- SIWZ
SIWZ [1201 KB] [2019-01-10]
- Załącznik do SIWZ
Załącznik do SIWZ [198.5 KB] [2019-01-10]
- Modyfikacja SIWZ
Modyfikacja SIWZ [1191.3 KB] [2019-01-18]
Modyfikacja SIWZ [173.73 KB] [2019-02-11]
- Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ
Wyjasnienia i modyfikacja SIWZ [1147.77 KB] [2019-02-07]
Wyjasnienia i modyfikacja SIWZ [458.35 KB] [2019-02-12]
- Wybór oferty
Wybór oferty [1006.34 KB] [2019-04-12]
- Inne
Zbiorcze zestawienie ofert [127 KB] [2019-02-19]


Podmiot udostępniający informację: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. ul. Powstania Styczniowego nr 1, 81-519 Gdynia
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wprowadziła informację: Magulska Marzena
Data wytworzenia informacji: 2019-04-12 07:41:23 Data udostępnienia informacji: 2019-04-12 07:38:38
Wszystkie załączniki:
SZP_ZP_N_S_37_2018.zip [183.89 KB]
artykuł był wyświetlony: 849 razy Zobacz zmiany w rejestrze zmian »

© 2011 Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
wstecz do góry mapa strony
PR Pomorskie w Unii